Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog
Harwinder kaur tetriya
Recent posts

ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਧਾ

May 24 2021 , Written by Harwinder kaur

ਪੰਖੂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਖੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਚਿੜੀਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਪੰਖੂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੈਸ਼- ਪ੍ਰਸਤ ਆਂ । ਚਿੜੀਆਂ ਕੀਨੀਆ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੈਨੂੰ  ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਿਆਉਂਦਾ ?" ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ।" ਪੰਖੂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਖੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਖੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਮੰਦਰ  ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ।ਪੰਖੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਖੂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਗਧਾ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪੰਖੂ ਗਧੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਗਧਾ ਸੁੱਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੰਖੂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਭਾਗ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਧਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ । " ਪੰਖੂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਭਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਧਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਖੂ ਸੋਚਦਾ-ਸੋਚਦਾ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਖੂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਧੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । " ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਧੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ਪੰਖੂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ।  ਪੰਖੂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਖੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਖੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਧਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਧਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ।"

Read more

ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਧਾ

May 24 2021 , Written by Harwinder kaur

 

ਪੰਖੂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਖੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਚਿੜੀਆਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਪੰਖੂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੈਸ਼- ਪ੍ਰਸਤ ਆਂ । ਚਿੜੀਆਂ ਕੀਨੀਆ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ.....

Check out complete Story on Writco by Gaggu Kashy
https://writco.in/Story/S52205242021155717

👉Download Writco App & Get Started NOW! http://bit.ly/JoinWritco
#Writco #WritcoApp #WritcoCommunity

Read more

Published from Overblog

March 9 2021 , Written by Harwinder kaur

 

Read more

ਹਸਰਤ 'ਰੂਹ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ'

February 14 2021 , Written by Harwinder kaur

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰੰਗਾਰ ਆਪਣੇ   ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ।

" ਤੂੰ ! ਬਾਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਵਕਤ਼ ਲੈਣਾ ? ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਤਾਰਣਾ ਵੀ ਆ , ਢਾਬਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਵੀ "  ਚਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ।
 " ਭੀੜ ਤੇਰੇ ਢਾਬੇ  ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ , ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ , ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ?" 
" ਚੱਲ ! ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ , ਓਹੀ ਕੱਢ ਦੇ ਇੱਧਰ  
ਚਿੰਗਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਉੱਤਮ ਲਾਲ ਦੇ ਹੱਥ - ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਝਰਨੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਉਹ ਚੁੱਪ - ਚਾਪ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਚਿੰਗਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ । 
" ਏਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਈ? " 
" ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ  ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਅ , ਭੀੜ ਤੇਰੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਏਦਾਂ , ਕਿ ਪੈਰ ਧੱਰਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆਹ ?   ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਗਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ।  
" ਚੱਲੋ ਬਾਈ ! ਆਸਾ - ਪਾਸਾ ਫਰੋਲੋ "  ਚਿੰਗਾਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲਾ - ਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ । 
" ਚੱਲ ! ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ " 
ਇੰਨਾ ਕਿਹ  ਚਿੰਗਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੱਗਰੇ ਤੁਰ ਪਏ। 
 
ਉੱਤਮ ਲਾਲ ਜ਼ੀਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆ ਹੋਏ ਤੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ - ਉੱਧਰ ਖਿੱਲਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ , ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਟੱਪਕਦੇੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਂਹੀ ਬੈੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । .............................................................................. Continue
This is My last Novel available full Novel in India 
Harwinder kaur "Tetriya"
 
 

 

Read more

Published from Overblog

February 14 2021 , Written by Harwinder kaur

 

Read more

Published from Overblog

May 25 2020 , Written by Harwinder kaur

 

Read more

Published from Overblog

May 19 2020 , Written by Harwinder kaur

 

Read more

Published from Overblog

May 15 2020 , Written by Harwinder kaur

 

Read more

Published from Overblog

May 10 2020 , Written by Harwinder kaur

 

Read more

Published from Overblog

May 1 2020 , Written by Harwinder kaur

My Black Lion looks like a cat

 

Read more
1 2 3 4 5 > >>